Löfs VardagsLyx

Miljöpolicy

• Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav men har som mål att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser.

• Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi arbetar effektivt med att ej släppa ut kemikalier.

• Företaget arbetar aktivt för att minska användandet av papper för att skona natur och miljö.

• Att företaget skall arbeta i förebyggande syfte.

• Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp.

• Vi utbildar personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.

• Vi försöker minimera antalet resor och liknande och går/cyklar i den mån det går.

• Vi återvinner och soppsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.

• Vi strävar efter att endast använda leksaker i återbrukbart material.

• Vi återbrukar hundhår från trimmet, som blir till värmande tröjor till behövande

• Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.

• Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt.

• Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.

• Vi arbetar med att ständigt bli bättre på miljöarbete!

 
Karta
Ring
E-postadress
Om